Šahanská trasa reprezentuje možnosti cykloturistiky v regióne, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť ako neatraktívna rovina, bez možností aktívneho oddychu a formou cyklistiky. Ide však o krajinný priestor, ktorý charakterizujeme ako zvlnenú rovinu až pahorkatinu, čiže zďaleka nie mje možné hovoriť o rovinatej krajine. Navyše je to krajina oddávna osídlená, s ťažiskom v stredoveku, preto tu nachádzame množstvo kultúrnych artefaktov. Najčitateľnejšia je história reprezentovaná v miestnych kostoloch, ktorých románske základy, raná gotika alebo barokové prestavby takmer v každej dedine prezrádzajú iný kus tajomstva starého osídlenia krajiny Hontu. 
Trasa je vedená z Dudiniec cez vinice smerom na juhovýchod k obci Slatina so slávnymi minerálnymi prameňmi, ďalej cez lesné porasty a polia do Horných Turoviec a cez Stredné Turovce popri vzácnom neskororománskom kostolíku do Šiah. Tu sa vám z kalvárie naskytne unikátny pohľad na Hontiansku župu, presnejšie na jej centrum, či už budeme hovoriť o neskorších Šahách, hrade Drégely v Maďarsku alebo samotnom nezachovanom hradisku Hont. Zaujímavosťou je, že tu rodina Huntovcov, 
teda knieža Hunt a Poznan „opásali mečom“, čiže urobili rytierom, sv. Štefana I., prvého kráľa Uhorska. 
Štefan ich nato vymenoval za svojich telesných strážcov. Zo Šiah vedie trasa k meandrom Ipľa a jeho mŕtvym ramenám pri obci Vyškovce nad Ipľom, potom smerom na sever cez obce Dolné a Horné Semerovce, až do Hokoviec s ranogotickým kostolom a späť do Dudiniec.
Z Dudiniec do Šiah

Šahanská trasa, ako hovorí aj jej názov, vedie do Šiah, resp. cez Šahy a tvorí okruh smerom späť do Dudiniec. 
Prvá etapa má 20 km a predstavuje krajinu Hontu popri dnes menej využívanej železnici smerujúcej zo Šiah do Zvolena. 
Trasa začína pri železničnej stanici v Dudinciach, vedie popri turisticko-informačnej kancelárii v areáli kúpeľov 
a pri dudinskom kúpalisku Dudinka odbočuje vpravo smerom na Hokovské vinice. Je to úsek dlhý asi 1 km. 
Po tejto asfaltovej ceste sa ďalej popod vinice a okolo dudinských hotelov dostanete po 3,5 km do obce Slatina. 
Tu sa dajte na hlavnú cestu vľavo. Je tu možnosť ísť si v Slatine obzrieť prameň slávnej slatinskej minerálky s plniarňou, 
ktorý sa nachádza cez križovatku s hlavnou cestou asi po 700 m. Odtiaľto sa je potrebné vrátiť späť do Slatiny 
a držať sa po hlavnej ceste smerom na Plášťovce asi 600 m, kde odbočte vpravo, popri Božej muke na poľnú cestu 
do Horných Turoviec (4 km). V Horných Turovciach sa držte vpravo na Stredné Turovce (2,5 km), kde na prvej odbočke 
choďte vľavo okolo poľnohospodárskeho areálu k viniciam. Vedie tu pohodlná asfaltová cesta. 
Dostanete sa na vyššie položenú Studenú Stráň (4 km), odkiaľ je dobrý rozhľad na túto časť Hontu. 
Po ceste sa ďalej asi o 3 km dostanete nad šahanské pivnice. Tu je možnosť vyjsť na neďalekú kalváriu (500 m) 
s výhľadom na maďarskú stranu Hontu, na bývalé hradisko Hont či na hrad Drégely. 
Zo Šahanskej kalvárie či pivníc je to asi 500 m k šahanskému kláštoru premonštrátov, synagóge, 
Hontianskemu múzeu či k radnici na námestí.

Zo Šiah okolo Ipľa do Dudiniec

Z námestia sa vydajte vpravo (na západ) smerom na Preseľany nad Ipľom (3 km). Z Preselian cez Ipeľ, 
popri jeho zachovalých brehových porastoch, 4,5 km na križovatku nad Vyškovcami nad Ipľom, na ktorej odbočte vpravo. 
Pre tých, ktorí vyhľadávajú prepojenie na Maďarsko, z týchto miest alebo priamo zo Šiah je to len pár sto metrov na cestu, 
spájajúcu túto cykloturistickú trasu s maďarskou cyklomagystrálou, ktorá sa ďalej napája na európsku cyklomagistrálu EuroVelo 6. 
Po ďalších 6 km sa ponad Dolné Semerovce dostanete cez hlavnú cestu, vedúcu na Nové Zámky, priamo do západnej časti 
Horných Semeroviec, kde za pozornosť stojí kostol s nálezom runového písma, ale aj ruina kaštieľa v pozostatkoch 
rozsiahleho anglického parku. Ak sa rozhodnete pokračovať, držte sa priamo na Hokovce (5 km) po poľných cestách. 
Pri Kráľovskej pustatine odbočte vpravo do časti Hokoviec Kráľovičová, prejdite hlavnú cestu (600 m) a po asi 400 m prídete k vzácnemu ranogotickému hokovskému kostolu. Odtiaľto pokračujte ešte 300 m na križovatku na Slatinu a Dudince, kde odbočte vľavo. Je tu možnosť navštíviť a osviežiť sa v neďalekých viniciach na svahu oproti križovatke (600 m), alebo pokračovať popri dudinských hoteloch do kúpeľov. Pri kúpalisku Dudinka (1,5 km) sa držte vpravo popod 
Mačací zámok – reštaurácia – do kúpeľného parku s dudinskými travertínmi. Celkom 6 chránených a zachovalých travertínových kôp sprevádza náučný chodník s informačnými tabuľami. Cyklotrasu môžete zavŕšiť pri rímskych kúpeľoch, alebo v minerálnom bazéne v Dudinciach.

Atraktivity trasy
kupalisko.jpg
Kúpalisko Dudinka

Kúpalisko Dudinka je vybudované v priestore starého dudinského kúpaliska, ktoré je pokračovateľom kúpeľnej tradície, ešte grófa Huga Oberndorfa z Hokoviec. Stál tu totiž aj jeho súkromný bazén z r. 1900 (na Merovskom kameni) 
a bazén z r. 1901, ktorý v blízkosti dnešného kúpaliska postavil ako verejne prístupný.

Prameň minerálnej vody Slatina

V obci sa nachádza prameň minerálnej vody so stabilnou teplotou a liečivým vplyvom na gastrointestinálny trakt organizmu človeka a jeho dýchacie cesty. Ako prvé zo všetkých minerálok sa na území dnešného Slovenska začali plniť práve minerálne vody zo Slatiny a Santovky nachádzajúce sa na Levickej žriedelnej línii, spolu s kúpaliskom Margita – Ilona pri Leviciach či Dudinskými prameňmi. 
Najstaršie zaznamenané správy o prameňoch minerálnej vody v Santovke a Slatine máme už z 18. storočia. 
Matej Bel ich azda prvý registruje vo svojich Noticiách.

To dokazuje, že o minerálne vody už v prvej polovici 18. storočia a možno aj skôr, bol aj odborný záujem.

pramen1.jpg
kostol1.jpg
Kostol sv. Martina biskupa v Stredných Turovciach

Neskororománsky kostolík bol po povodni v r. 1938 staticky narušený a zachovalo sa z neho len presbytérium s južnou sakristiou, neskôr prestavané na kaplnku. Kostolík bol postavený okolo r. 1260.

Šahy – múzeum, galéria, pamiatky

Pohraničné mestečko rozdelené riekou Ipeľ ponúka návštevníkom možnosť príjemného trávenia voľného času prehliadkou mnohých kultúrnych pamiatok, Hontianskeho múzea a galérie Ľudovíta Simonyiho. 
K najdôležitejším pamiatkam určite patrí jeden z najstarších slovenských kláštorov, postavený premonštrátmi r. 1238. 
Jeho súčasťou bol neskororománsky kostol Nanebovzatia Panny Márie s 2 vežami na západnom priečelí. Išlo o trojloďovú baziliku, ktorej vysviacky spolu s kláštorom sa zúčastnil aj jeho veličenstvo uhorský kráľ Belo IV. V mestskej neoklasicistickej radnici z r. 1888 bolo svojho času aj sídlo Hontianskej župy. 
V jej areáli bol v revolučných rokoch (1849) väznený aj Janko Kráľ a napísal tu báseň Šahy. Vo dvore sa dodnes nachádzajú sklady, kde bol samotný žalár. Ďalšie pamiatky do pozornosti: kalvária; židovská synagóga - dnes galéria; dva židovské cintoríny; bývalé kasíno, jedno z najstarších v Uhorsku; 
Hontianske múzeum; vínne pivnice; Mariánsky stĺp a mnohé ďalšie.

muzeum.jpg
mrtve_rameno.jpg
Vyškovce nad Ipľom - meandre a mŕtve rameno

Ipeľ je tretia najdlhšia slovenská rieka, prameniaca vo Veporských vrchoch okolo Lomu nad Rimavicou. 
Pri Vyškovciach nad Ipľom na niekoľkých úsekoch prirodzene meandruje, teda vytvára oblúky skladajúce sa z časti ramena 
smerujúceho v oblúku proti prúdu a z časti smerujúceho po prúde. Ipeľ tu vytvára mŕtve ramená, ktorých ekosystémy 
sú jedny z posledných refúgií prirodzených brehových porastov so svojou faunou a flórov na riekach južného Slovenska, 
ktoré sú vo veľkej miere technicky zregulované.

Kaštieľ v Horných Semerovciach

Tento barokový kaštieľ pochádza z r. 1763 a bol postavený v rozsiahlom anglickom parku. Klasicistická prestavba bola vykonaná v 19. storočí a dnes budova žiaľ bez strechy a s prepadnutým poschodím čaká na úplný zánik. 
Pôvodne patril rodu Hellenbachovcov, potom rodu Stainleinovcov a v r. 1874-1941 patril grófovi Wilczekovi. 
V obci sa nachádza aj kostol s runovým písmom z 15. storočia.

kastiel2.jpg
kastiel11.jpg
Kaštieľ v Hokovciach

Hokovce patria medzi najstaršie sídla Hontianskej župy, sú spomínané ako majetok rodu Ogeg už v r. 1095 
byzantským historikom Constantinosom v jeho cestopise. Kaštieľ v časti Kráľovičová patril Földváryovcom, ktorí ho v r. 1763 postavili v barokovom slohu na ranobarokových základoch a okolo neho vysadili anglický park. 
Kaštieľ prešiel viacerými majiteľmi – Coburgovci, Zmeškalovci, Fülopovci, Migazziovci a v 19. storočí prešiel majetok manželstvom na grófa Huga Oberndorfa, ktorý ho po smrti svojej manželky predal slávnej herečke Fedák Sári. 
Tá ho predala barónovi Kohnerovi a posledným vlastníkom kaštieľa a veľkostatku bol Izidor Horn. 
V súčasnosti je zrekonštruovaný a využívaný pri susednom hoteli ako kongresové centrum a galéria.

Kostol sv. Petra a sv. Pavla v Hokovciach

Kostol z obdobia ranej gotiky (postavený niekedy v r. 1230-1260). Ide o vzácnu ukážku ranej gotiky na našom území v období, keď gotika ešte neprenikla na územie Nemecka, Čiech či Poľska. Francúzski premonštráti pri stavbe Šahanského kláštora 
sem priviezli z Île-de-France aj základy gotického stavebného slohu. Veža kostola pochádza až z r. 1854. 
V kostole ide o sálové gotické chrámové staviteľstvo. Chrám má apsidu s predĺženým chórom a ukončením kamennou 
korunnou rímsou typu stúpajúcej karníže. Pod kostolom sa zachovala (dnes neprístupná) krypta.

kostol11.jpg
kaplnka1.jpg
Dudinské vinice a kaplnka

Na severovýchodnej hranici katastra Hokoviec, už na dudinskej strane, sa nachádza niekoľko architektonicky zachovalých viničných domov s pivnicami, tzv. hajlokov alebo ľochov. Na južnej expozícii predmetných svahov je veľa už zaniknutých vinohradov, ale čiastočne dochádza k ich obnove, a tak sa prinavracia pôvodný krajinný obraz tejto krajine. Nachádza sa tu aj kaplnka sv. Urbana, ktorý je patrónom vinohradníkov a možno aj vďaka nemu a práci, umu a odhodlaniu ľudských rúk ešte táto lokalita existuje. Z viníc je malebný výhľad na južnú časť Hontu s Ipeľskou pahorkatinou a v pozadí s pohorím Börzsöny.

Dudince - kúpeľný park a travertíny

Kúpeľný park v Dudinciach vznikol v pomerne krátkom čase od 60-80. rokov 20. storočia, ako potreba a reakcia na výstavbu kúpeľných domov Rubín, Smaragd a Diamant. Ide o porast prevažne introdukovaných drevín, s prevahou ihličnanov kvôli ich fytoncídnym (antibakteriálnym) účinkom - vylučovanie biologicky aktívnych látok tak potrebných v kúpeľnom prostredí. Kúpeľný park kontinuálne prechádza do lesoparku a vytvára možnosti pre oddych a rekreáciu najmä peších turistov a kúpeľných hostí. V kúpeľnom parku sa nachádza prírodná pamiatka Dudinské travertíny. 
Ide o 6 pramenných sedimentov v oblasti starého kúpaliska Dudince. Sú to význačné geomorfologické útvary usadenín pri bývalých prameňoch, vzniknuté z prameňov teplej sírovodíkovej kyselky typov alkalicko-zemitých, zemito-alkalických, síranových slaných vôd.

park.jpg
Šahanská trasa - 45 km

vlaková stanica Dudince » Turisticko - informačná kancelária Dudince » kúpeľný ostrov » kúpalisko Dudinka » hokovské vinice » Slatina » Slatina Biela cesta » Horné Turovce Dlžiny » Stredné Turovce » Studená stráň » Studený vrch » Šahy kalvária » Šahy kláštor » Preseľany nad Ipľom » Vyškovce nad Ipľom » Dolné Semerovce - Nové Drobeniská » Horné Semerovce Hrubá Hora » Hokovce Kráľovská Pustatina » Hokovce kostol » Dudinské hotely » Mačací zámok Dudince » Dudinské travertíny

vyska.jpg
Technická špecifikácia

Povrch: asfalt, nespevnená poľná cesta
Typ bicykla: krosový
Vyhliadkové body: Studená stráň, Kalvária, Semerovský

Kontakty

TIC Dudince, Kúpeľná 109, PSČ 962 71, t.č.: 0917 810 274

e-mail: tic@dudince.sk, web: www.dudince.sk

Šahy, Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, PSČ 936 01

t.č.: 036 741 1054, e-mail: kultura@sahy.sk

web: www.sahy.sk

Hokovce 151, PSČ 935 84, t.č.: 036 749 1439

e-mail: obec@hokovce.eu, web: www.hokovce.eu